info@pnoidimokratias.gr

2314071065 | 6908988908 | 6908988906

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Εισαγωγή

1.1. Γενικά ― Η Πνοή Δημοκρατίας εγγυάται με υψηλό αίσθημα ευθύνης τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των μελών, των φίλων και των εθελοντών της καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων ανεξάρτητα από τον τρόπο και τα μέσα τήρησής τους. Σε αυτή τη βάση και στο πλαίσιο του κείμενου εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου το οποίο διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων –και ιδίως του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119/04.05.2016)–, η Πνοή Δημοκρατίας καθιστά δημόσια γνωστή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με σκοπό να παρέχει στον πολίτη επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς το κοινωνικό σύνολο.

1.2. Πεδίο εφαρμογής ― Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και στα ψηφιακά περιβάλλοντα και τις εφαρμογές τα οποία ανήκουν και σχετίζονται με την πολιτική δραστηριότητα της Πνοής Δημοκρατίας.

1.3. Ορισμοί ― Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

• Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας –όνομα, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας– ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες οι οποίοι προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων.

 Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική ή άλλη οργάνωση, αφορούν την υγεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή τη σεξουαλική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων καθώς και η επεξεργασία γενετικών ή/και βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου.

 Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Η επεξεργασία αναφέρεται στα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε (ενδεικτικά, στοιχεία διεύθυνσης, στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα εγγραφής, δεδομένα λογαριασμού ή εφαρμογών, αλλά και στα δεδομένα τα οποία γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, όπως είναι, για παράδειγμα, η διεύθυνση IP σας.

• Ανωνυμοποίηση: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μη μπορεί πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

• Ψευδωνυμοποίηση: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μη μπορεί πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, ομοίως, δε μπορεί να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

 Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας οι οποίοι, από κοινού ή κατά μόνας, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο άλλου από την Ελλάδα κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και τα ειδικά κριτήρια και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τον διορισμό και τη λειτουργία του είναι δυνατό να προβλέπονται από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο του άλλου από την Ελλάδα κράτους μέλους.

• Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

• Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το αφορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας.

• Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας η οποία οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, κοινολόγηση χωρίς άδεια ή μη νόμιμη πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

• Υφιστάμενη νομοθεσία: Οι κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού ή αλλοδαπού δικαίου στο / στα οποία η Πνοή Δημοκρατίας, υπάγεται και ρυθμίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:
– Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119/04.05.2016), όπως ισχύει
– Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/04.05.2016), όπως ισχύει
– Ο Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.08.2019), όπως ισχύει
– Ο Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α΄ 133/28.06.2006), τροποποιητικός του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50/10.04.1997), όπως αμφότεροι ισχύουν

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής σας με το κίνημα είναι η Πνοή Δημοκρατίας, πολιτικό κόμμα το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη [Καραολή και Δημητρίου των Κυπρίων (Διοικητηρίου) 38, 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] και είναι προσβάσιμο στην παραπάνω διεύθυνση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://pnoidimokratias.gr, τηλεφωνικά στον αριθμό +302310524878 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@pnoidimokratias.gr. Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται απολύτως σύμφωνα με τις επιθυμίες σας στη βάση της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για εμάς είναι σημαντικό τόσο να έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα πρόβασης σε ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μαθαίνοντας ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, όσο και να διατηρείτε τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία τους.

3. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Με σκοπό την πλήρη συμμόρφωσή της στους κείμενους κανόνες, η Πνοή Δημοκρατίας έχει αναθέσει τη διαχείριση των ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Για κάθε ζήτημα αρμοδιότητάς του, τυχόν απορίες και αιτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@pnoidimokratias.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Καραολή και Δημητρίου των Κυπρίων (Διοικητηρίου) 38, 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», με την επισήμανση «υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων».

4. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Πνοή Δημοκρατίας

4.1. Ηλεκτρονική διάδραση και συλλογή δεδομένων ― Με την επιλογή σας «Γίνε Μέλος» ή «Γίνε Εθελοντής» μεταφέρεστε στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Πνοής Δημοκρατίας και καλείστε να παράσχετε τα κατά περίπτωση χρήσιμα προσωπικά δεδομένα.
Για την εγγραφή σας ως μελών της Πνοής Δημοκρατίας παρέχετε, με σκοπό την τήρηση μητρώου του κινήματος και την επικοινωνία μας, για την οποία παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας αφορούν:
• Όνομα
• Επώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης
• Τηλέφωνο
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
• Πόλη
• Δήμος
• Νομός
Περαιτέρω, συμπληρώνοντας το πεδίο «Ελεύθερο κείμενο» έχετε τη δυνατότητα να θέσετε ελεύθερα υπόψη της Πνοής Δημοκρατίας οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
Για την εγγραφή σας ως εθελοντών της Πνοής Δημοκρατίας παρέχετε, με σκοπό την τήρηση μητρώου του κινήματος και την επικοινωνία μας, για την οποία παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας αφορούν:
• Όνομα
• Επώνυμο
• Τηλέφωνο
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
• Πόλη
• Νομός
Περαιτέρω, συμπληρώνοντας το πεδίο «Πώς μπορείτε να βοηθήσετε» έχετε τη δυνατότητα να γνωστοποιήσετε την απάντησή σας στο παραπάνω ερώτημα και να θέσετε ελεύθερα υπόψη της Πνοής Δημοκρατίας οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

4.2. Ταυτοπροσωπία μελών ― Για λόγους ταυτοπροσωπίας και διασφάλισης της ενημερότητας και της ποιότητας της βάσης δεδομένων των μελών μας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε το Υπουργείο Εσωτερικών να μας παρέχει τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας αφορούν:
• Ειδκός Εκλογικός Αριθμός
• Αριθμός Δημοτολογίου
• Κωδικός Εκλογικού Διαμερίσματος
• Εκλογικό Διαμέρισμα
• Δημοτική Ενότητα
• Δήμος
• Περιφερειακή Ενότητα
• Νομός
• Περιφέρεια

4.3. Ιστοσελίδα ― Για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα του κινήματος δεν πραγματοποιείται καμία συλλογή δεδομένων. Στην περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να χρησιμοποιήσει τη φόρμα επικοινωνίας, τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, με σκοπό τη διεκπεραίωση του αιτήματος, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας, για την οποία παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, και την απάντηση στο μήνυμά σας, είναι τα παρακάτω:
• Ονοματεπώνυμο
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
• Τηλέφωνο
Αφού ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση του μηνύματός σας, αποθηκεύουμε τις σχετικές με τη δεδομένη επικοινωνία πληροφορίες για 12 μήνες και στη συνέχεια τις διαγράφουμε.

4.4. Δεδομένα καταγραφής ― Κάθε φορά που ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Πνοής Δημοκρατίας μας τα παρακάτω δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής:
• Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα
• Η δημόσια διεύθυνση IP από την οποία λαμβάνει χώρα η προσπέλαση
• Η ημερομηνία και η ώρα της προσπέλασης στο διακομιστή
• Η ποσότητα των δεδομένων τα οποία μεταφέρονται
• Ο πόρος ο οποίος ζητήθηκε
Η προσωρινή αποθήκευση του παραπάνω αρχείου καταγραφής διακομιστή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας. Τα σχετικά δεδομένα δεν προσωποποιούνται και διατηρούνται για 6 μήνες. Διευθύνσεις IP από τις οποίες προέρχεται κακόβουλη δράση αποθηκεύονται μόνιμα στο σύστημα ασφαλείας του ιστότοπου για λόγους ασφαλείας και αποτροπής νέων επιθέσεων.

5. Αποδέκτες των δεδομένων σας

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι το προσωπικό της Πνοής Δημοκρατίας καθώς και οι δυνάμει συμβάσεων εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας.

6. Ασφάλεια των δεδομένων σας

Στην Πνοή Δημοκρατίας προβαίνουμε σε τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από τυχαία ή εκ προθέσεως απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και διασφαλίζουμε την προστασία τους σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο. Οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές του κινήματος υπογράφουν συναφώς σαφείς ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Τα οικεία μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων σας καθώς και στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων και των υπηρεσιών της Πνοής Δημοκρατίας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επίσης, έχουν σχεδιαστεί για να αποκαθιστούν γρήγορα τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε δεδομένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος και βελτιώνονται συνεχώς με γνώμονα τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

7. Δικαιώματα ως προς τα προσωπικά δεδομένα σας

7.1. Δικαιώματα έναντι της Πνοής Δημοκρατίας ― Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, είμαστε ευτυχείς, σε κάθε περίπτωση, να σας παράσχουμε όλες τις προβλεπόμενες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας. Περαιτέρω, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμοού για την Προστασία Δεδομένων ή / και την κείμενη εθνική νομοθεσία, μπορείτε να ασκήσετε τα οικεία δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, ενώ έχετε επίσης το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή για λόγους σχετικούς με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

7.2. Μεταβολές ― Αν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς επικοινωνίας ή επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ή / και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Πνοής Δημοκρατίας. Κάθε μεταβολή ενεργεί από την περιέλευσή της στην Πνοή Δημοκρατίας και δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας η οποία έχει πραγματοποιηθεί έως τη διατύπωση της αντίρρηση ή την ανάκληση της συγκατάθεσης.

7.3. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ― Για κάθε ζήτημα προστασίας των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς και για κάθε σχετική διευκρίνιση, επισήμανση και εν γένει επικοινωνία έχετε το δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Πνοής Δημοκρατίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@pnoidimokratias.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Καραολή και Δημητρίου των Κυπρίων (Διοικητηρίου) 38, 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», με την επισήμανση «υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων».

7.4. Δικαίωμα προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ ― Εφόσον διατηρείτε αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας ή εξακολουθείτε να έχετε αντιρρήσεις κατόπιν και της επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, έχετε επίσης δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Cookies και επεξεργασία από τρίτα μέρη

Πολιτική Cookies

9. Τελικές διατάξεις

Η Πνοή Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο σύνολό της για λόγους επικαιροποίησης και συμμόρφωσής της προς τις πλέον πρόσφατες κανονιστικές και τεχνικές εξελίξεις. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας ως προς τα δικαιώματά σας και το πλαίσιο προστασίας τους, επικαιροποιημένες εκδόσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναρτώνται στους ιστοτόπους της Πνοής Δημοκρατίας με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να είναι γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατη επικαιροποιημένη έκδοση.

Skip to content